1.วัตถุประสงค์ของการสร้างเว็บไซต์ THAIBLACKLIST.ONLINE

  • เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เเลกเปลี่ยน สอบถาม เเละประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันมิจฉาชีพที่แฝงตัวในการหลอกลวง ฉ้อโกง ประชาชนทั่วไปในการซื้อขายออนไลน์ เพจ เฟสบุ๊ค หรืออื่นๆ
  • เพื่อเป็นเเหล่งเรียนรู้ เเลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์
  • เพื่อพัฒนาศักยภาพในการซื้อขายออนไลน์ ให้สามารถเเข่งขันในอนาคตได้อย่างยั่งยืน
  • เว็บไซต์นี้ คำว่า “ผู้ให้บริการ” หมายถึง www.Thaiblacklist.online
  • เว็บไซต์นี้ คำว่า “ผู้ใช้บริการ” หมายถึงบุคคลใดๆที่เข้าถึงเว็บไซด์นี้
  • เว็บไซต์นี้ คำว่า “ผู้แจ้งข้อมูล” หมายถึงบุคคลใดๆที่เข้า มาลงข้อมูลของตน ที่ถูกมิจฉาชีพ หลอกลวง ฉ้อโกง

          การใช้เว็บไซต์นี้ต้องเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการต่อไปนี้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรอ่านอย่างละเอียด การใช้เว็บไซต์หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้  ผู้ใช้บริการจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวตามความเป็นจริงเท่านั้น  หากปรากฏว่าเป็นการกรอกหรือนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบความเสียหายนั้นเองทุกกรณี

          การเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ตลอดจนการเปิดหน้าเว็บต่าง ๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ (“ผู้ใช้บริการ”) ตกลง และยินยอมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของ Thaiblacklistกฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้  ทั้งที่กำหนดไว้เป็นการทั่วไป และที่ได้กำหนดไว้โดยเฉพาะเจาะจงในส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้

          ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน โดยผู้ใช้งานรับทราบ และตกลงว่าข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูล หัวข้อ ข่าวสารใดๆ ที่เกี่ยวกับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้จะมีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์นี้ และเมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ในภายหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ทั้งหมดตามที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

          ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงควรติดตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ที่กำหนดไว้นี้อยู่เสมอ และหากท่านไม่เห็นด้วย หรือประสงค์ที่จะปฏิเสธความมีผลผูกพันตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้ใด ๆ ขอความกรุณาให้ท่านยุติการเข้าชม และใช้งานเว็บไซต์นี้

2. การใช้เว็บไซต์ และทรัพย์สินทางปัญญา

          บรรดาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ ตารางข้อมูล ราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เครื่องหมายการค้า กราฟิก เสียง การออกแบบหน้าจอ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (Interface) ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด โปรแกรมซอฟท์แวร์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลทั้งหลายที่ผู้ใช้งานได้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า“เนื้อหา”) ถือเป็นสิทธิของ Thaiblacklistหรือผู้ให้อนุญาตแก่ทางบริษัทฯ ซึ่งเนื้อหาเหล่านั้นได้รับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ตามกฎหมายของประเทศไทยและ/หรือกฎหมายของประเทศอื่นไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว หรือไม่ก็ตาม

          ทั้งนี้ การนำชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายอื่นๆ ของ “Thaiblacklistรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ผู้ใช้งานจะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับการยินยอมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จาก Thaiblacklistก่อนดำเนินการ

          บรรดาเนื้อหา ไฟล์ หรือเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานมีสิทธิในการดู ดาวน์โหลด และสามารถนำเข้าข้อมูล อัพโหลดเนื้อหา และพิมพ์เนื้อหาดังกล่าว เฉพาะเพื่อประโยชน์แก่การใช้งานในทางเป็นการป้องกันประชาชนโดยทั่วไป  ได้ไตร่ตรอง และวิเคราะห์ และต้องไม่ใช่การใช้งานที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้า โจมตี ใส่ความ กลั่นแกล้งผู้อื่นให้ได้รับผลกระทบในทางกฎหมาย และผู้ใช้งานตกลงไม่ทำสำเนา หรือจัดเก็บ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาไม่ว่าจะในรูปของเอกสาร หรือในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใด อันมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่ง โอน จัดทำ เผยแพร่ พิมพ์ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างงานที่พัฒนา นำออกแสดง แพร่กระจาย จำหน่าย ให้สิทธิ เช่า ให้เช่า หรือโอนเนื้อหาใด ๆ ให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือได้รับประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนอื่นใดหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก “Thaiblacklist

3. ข้อสงวนสิทธิ์และข้อจำกัดความรับผิด

          เว็บไซต์นี้มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันมิจฉาชีพหลอกให้โอนเงิน ส่งมอบเงิน รวมถึงวิธีต่างๆ ที่ได้ไปซึ่งทรัพย์สินไปเสียจากผู้เสียหาย ดังนั้น บรรดาข้อมูลต่างๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ (ซึ่งต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “บรรดาข้อมูลที่เผยแพร่”) จึงเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถพบเห็นได้เป็นการทั่วไป และไม่ให้ถือว่าบรรดาข้อมูลที่เผยแพร่นั้นเป็นการให้คำ แนะนำหรือให้ความเห็นในทางกฎหมาย และไม่ให้ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซื้อขายหรือการลงทุนใดๆ ทั้งสิ้น ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้

        เนื้อหาที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกนำเสนอตามสภาพที่ได้รับโดยผู้ใช้บริการนำเข้าข้อมูล ทางบริษัทฯ ไม่อาจรับรอง หรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในเรื่องใด ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านความครบถ้วน ถูกต้องเหมาะสม ความเป็นปัจจุบัน หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาและข้อมูล หรือการรับประกันผลที่จะได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเหมาะสมในการใช้งาน และทางบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในความสูญหาย หรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงไม่รับผิดชอบต่อผลกำไร หรือขาดทุนที่เกิดการใช้เว็บไซต์และ/หรือจากการนำเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในทุกกรณี

        “Thaiblacklist จะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเข้าถึง และการใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และจะจัดให้มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลใด ๆ จากบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานหรือสมาชิกของเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ดี ไม่อาจรับรองได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปโดยปราศจากความล่าช้า และข้อผิดพลาดใด ๆ และไม่อาจรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากโปรแกรม ไฟล์ หรือซอฟต์แวร์ที่มีจุดประสงค์มุ่งร้าย หรืออาจสร้างความเสียหายต่อระบบหรือข้อมูลในระบบของผู้ใช้งาน อาทิ ไวรัส คอมพิวเตอร์เวิร์ม โทรจันฮอร์ส สปายแวร์ หรือไฟล์ซึ่งเป็นอันตรายอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ความบกพร่อง”) ทั้งนี้ ไม่ว่าความบกพร่องดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากบุคคล หรือความขัดข้องทางเทคนิค หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ดังนั้น ผู้ใช้งานจึงรับทราบเงื่อนไขดังกล่าวและตกลงว่าในกรณีที่มีความบกพร่องใด ๆ เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความสูญหาย ความเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบกพร่องเหล่านั้นในทุกกรณี

        “Thaiblacklistสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่อนุญาตให้ผู้ใช้งานใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือระงับการให้บริการเว็บไซต์ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดและไม่ว่าในเวลาใด ๆ แก่ผู้ใช้งาน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

        บรรดาข้อมูลรายละเอียด บทความ หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียนแต่ละท่าน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์ให้นำมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไป สำหรับเนื้อหา ลิงก์เชื่อมโยง รูปภาพ หรือเรื่องอื่นใด ตลอดจนข้อคิดเห็น หรือทัศนะที่อยู่ในบทความซึ่งเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นความคิดเห็นหรือทรรศนะส่วนบุคคลของผู้เขียนแต่ละท่าน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับทางบริษัทฯ หรือแสดงว่าทางบริษัทฯ เห็นพ้อง ยอมรับ หรือสนับสนุนความคิดเห็นหรือทัศนะดังกล่าว ผู้ใช้งานควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบและใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ

        นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้นี้ “Thaiblacklistกรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน หรือที่ปรึกษาของทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดในความผิดพลาด หรือความบกพร่องใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือจากข้อมูล เนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ ตลอดจนไม่รับผิดในผลของการละเว้นการกระทำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา ละเมิด ประมาท หรือเหตุอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าทางบริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม

        “Thaiblacklistไม่อาจรับรองว่าบรรดาโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ (ถ้ามี) มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ โดยทางบริษัทฯ เป็นเพียงสื่อกลางในการส่งผ่านข้อมูลการโฆษณาเท่านั้น และไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับเจ้าของโฆษณาซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงแหล่งที่มาและ/หรือรายละเอียดของโฆษณาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ ทั้งนี้ หากการนำเสนอโฆษณาดังกล่าวก่อให้เกิดความสูญหายหรือความเสียหายแก่ผู้ใช้งาน ทางบริษัทฯ ปฏิเสธความรับผิดและภาระผูกพันทางกฎหมายทุกกรณี

4. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ Thaiblacklist.online

          4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลอื่น

          เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) การเชื่อมโยงนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น โดยเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนี้มิได้แสดงว่าได้รับการสนับสนุน หรืออยู่ภายใต้การควบคุม หรือความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ ดังนั้น “Thaiblacklistจึงไม่อาจให้การรับรองในความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง และจะไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้งานได้รับจากการใช้งานหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์ดังกล่าว และขอให้ผู้ใช้งานโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น

          4.2 การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ

          ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะให้มีการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หากผู้ใช้งานประสงค์ที่จะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ การเชื่อมโยงดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ดังต่อไปนี้

                    1. การเชื่อมโยงนี้ต้องทำในรูปข้อความเท่านั้นโดยแสดงข้อความดังนี้ “Thaiblacklist”

                    2. การเชื่อมโยงนี้ต้องเชื่อมโยงไปยัง Thaiblacklist.online

                    3. การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่ทำให้เกิดความเสียหาย หรือทำให้ความนิยมของชื่อ Thaiblacklist.online และเครื่องหมายการค้าของ Thaiblacklist.online ลดน้อยลง

                    4. การปรากฏ ตำแหน่ง หรือลักษณะใด ๆ ของการเชื่อมโยงนี้ต้องไม่สร้างความเข้าใจที่ว่าองค์กรนั้นมีความเกี่ยวข้องกับ Thaiblacklist.online หรือได้รับการสนับสนุนจาก Thaiblacklist.online

                    5. การเชื่อมโยงต้องแสดงหน้าจอเต็มของ Thaiblacklist.online และไม่แสดงใน “กรอบ” ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

                    6. การเชื่อมโยงต้องไม่สื่อให้เข้าใจว่า Thaiblacklist.online สนับสนุนเว็บไซต์หรือมีความร่วมมือใด ๆ ระหว่าง Thaiblacklist.online และผู้ใช้งานหรือองค์กร

                    7. การเชื่อมโยงต้องไม่เข้าลักษณะเป็นการดำเนินการที่ไม่เหมาะสม หรืออาจนำมาสู่ความเสียหาย การละเมิด การกระทำที่หยาบคาย หรือหัวข้อ ข้อมูลใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นเจ้าของ ความเป็นส่วนตัว หรือชื่อเสียงของ Thaiblacklist.online          

                    8. Thaiblacklist.online ไม่มีความรับผิดในความสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้เว็บไซต์หรือแก่บุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากผลของการเชื่อมโยงนี้ อย่างไรก็ดี Thaiblacklist.online ขอสงวนสิทธิ์ที่จะได้รับการเยียวยาที่มีขึ้นโดยกฎหมายในกรณีที่มีการผิดข้อตกลงนี้

                    9. ไม่ว่าเวลาใด ๆ Thaiblacklist.online สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความยินยอมให้มีการเชื่อมโยงเนื้อหาหรือหน้าเว็บไซต์นี้ และสงวนสิทธิในการยกเลิกการเชื่อมโยงใด ๆ โดยอยู่ในดุลพินิจของ Thaiblacklist.online แต่เพียงผู้เดียว

5. ข้อตกลงการใช้งานเฉพาะส่วน Thaiblacklist.online

ข้อตกลงการใช้บริการ RSS

        ผู้ใช้งานตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงการใช้บริการ RSS จากเว็บไซต์ของ Thaiblacklist ดังนี้         

                    1. บริการ RSS จากเว็บไซต์ของ Thaiblacklist.online (“บริการ RSS”)เป็นบริการนำเสนอข่าวหรือบทความจากเว็บไซต์ของ Thaiblacklist.online ในรูปแบบมาตรฐาน XML โดยจะนำส่ง “หัวข้อข่าว” และ “เส้นทางเชื่อมโยงถึงหน้าเว็บไซต์ของ Thaiblacklist.online

                    2. บริการ RSS เป็นบริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อการใช้งานส่วนตัว และการใช้งานที่มิใช่เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า ผู้ใช้งานไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ของข้อความหรือการเชื่อมโยง และการใช้บริการ RSS ต้องเชื่อมโยงตรงไปที่หน้าเว็บไซต์โดยต้องแสดงหน้าจอเต็มของเว็บไซต์ของ Thaiblacklist.online และต้องไม่จัดทำหรือเพิ่มหน้าเว็บไซต์ รูปภาพหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ระหว่างทางของการเชื่อมโยง RSS และหน้าเว็บไซต์ของ Thaiblacklist.online                    

                    3. การใช้บริการ RSS บนเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน ต้องแสดงข้อความเป็นตัวอักษร Thaiblacklist.online กำกับการใช้บริการ RSS ของ Thaiblacklist.online

                    4. Thaiblacklist.online ไม่อนุญาตการใช้บริการ RSS นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้

                    5. Thaiblacklist.online สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือระงับการให้บริการ RSS บางส่วนหรือทั้งหมดไม่ว่าในเวลาใด ๆ และผู้ใช้งานจะต้องหยุดดำเนินการที่เกี่ยวกับบริการ RSS ในทุกกรณี ทั้งนี้ Thaiblacklist.online เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในเนื้อหา ภาพ เครื่องหมายของ Thaiblacklist.online ซึ่งปรากฏบนบริการ RSS แต่เพียงผู้เดียว

6. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

          ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้งานลงทะเบียน ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้งาน และ/หรือข้อมูลอื่นใดของผู้ใช้งาน ได้รับความคุ้มครองภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) โดยผู้ใช้งานสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Privacy Policy

7. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

        Thaiblacklist.online ได้เลือกใช้เทคโนโลยี มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อป้องกันข้อมูลของผู้ใช้งานในระหว่างการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร หรือจากการถูกโจรกรรมข้อมูลโดยบุคคล หรือเครือข่ายอื่นทุกระบบที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาเชื่อมต่อกับเครือข่ายของ Thaiblacklist.online เช่น Firewall และการเข้ารหัสแบบ Secured Socket Layer (SSL) เป็นต้น

8. รหัสประจำตัว (User ID) และรหัสผ่าน (Password)

        8.1 ในการใช้งานเว็บไซต์ด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login) สมาชิก Thaiblacklist.online ผู้ใช้งานจะต้องมีรหัสประจำตัว (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง โดยผู้ใช้งานจะต้องเก็บรักษารหัสประจำตัวและรหัสผ่านของตนเองไว้เป็นความลับ การเข้าใช้งานและทำรายการใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ Login ผ่านรหัสประจำตัวและรหัสผ่านของผู้ใช้งานในเว็บไซต์นี้ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นการกระทำของผู้ใช้งานเอง

หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวทุกประการ และผู้ใช้งานตกลงจะไม่โต้แย้งหรือเรียกร้องให้ Thaiblacklist.online รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแทนผู้ใช้งานทุกกรณี

        8.2 ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการลงระบบได้ โดยกรณียกเลิกข้อมูล ทางเว็บ จำเป็นในการขอค่าใช้บริการ 10% ของมูลค่าเงินที่ผู้ลงได้ลงไว้  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล

ระบบนี้

        ทั้งนี้ Thaiblacklist.online จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนกระบวนการระงับหรือยกเลิกดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

9. การละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้

        ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ Thaiblacklist.online สงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึง หรือยกเลิกการให้บริการใด ๆ ที่มีขึ้นบนเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ การระงับ หรือยกเลิกดังกล่าวไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ Thaiblacklist.online ที่จะได้รับการเยียวยาตามข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้นี้ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. ข้อร้องเรียน (Complaint)

          หากผู้ใช้บริการมีคำถาม หรือต้องการร้องเรียน โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ 

11. กฎหมายที่บังคับใช้

        ข้อตกลง และเงื่อนไขการการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย

Facebook Comments Box