เจ้มิ้น นายไกรลาศ ไพหล้า

Facebook Comments Box
 • กู้เงินดอกดบี้ยร้อยละ2
 • Facebook
 • นายไกรลาศ
 • ไพหล้า
 • Facebook
 • 5000
 • ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • 800-2-14828-1
 • เปิดกลุ่มให้กูเงินดอกเบี้ยร้อยละ2/เดือน มีรูปหลักฐารการโอนเงินในกลุ่มและในเฟซบุ้คเพิ่มความน่าเชื่อถือ

 • รุ่งสุดา ชัยสิทธิ์
 • 01043856899